Zelf bouwen: een tweede huisje vlakbij huis

Kam­pe­ren is ‘hot’. En nee, dan heb­ben we het op Dis­tel­loo natuur­lijk niet over glam­ping of ande­re luxe kam­peer­trend. Wij ver­wel­ko­men de laat­ste jaren steeds meer jon­ge gezin­nen op de cam­ping die kie­zen voor een vas­te plek om vakan­tie te vie­ren. Voor een sei­zoens­plaats of zelfs een vas­te sta­ca­ra­van­plek waar ze hele­maal hun eigen plek van maken. Baas boven baas is er natuur­lijk altijd. Lie­ke en Robert uit Waal­wijk pak­ken het groots aan: zij bou­wen een com­pleet nieu­we sta­ca­ra­van, een sfeer­vol twee­de huis­je vlak­bij huis voor hen en hun vijf kin­de­ren: Meis, Dijk, Kee­s­je en de klei­ne twee­ling Beer en Maas.

Kam­pe­ren is niet nieuw voor deze fami­lie. “We hou­den van die vibe van kam­pe­ren”, ver­telt Lie­ke enthou­si­ast, ter­wijl ze met een schuin oog de klein­tjes in de gaten houdt die bui­ten met elek­tri­sche schroe­ven­draai­ers en hou­ten plan­ken in de weer zijn om te ‘hel­pen’ op de bouw­plaats. “Even ont­snap­pen aan de druk­te van alle­dag, lek­ker met elkaar, geen was­ma­chi­ne die piept, nie­mand die aan de deur staat. Op de cam­ping heb je veel meer tijd voor de kin­de­ren – gezel­lig spe­len op het veld -, voor elkaar – goe­de gesprek­ken bij het kamp­vuur – en heb je zelfs nog tijd over om een boek te lezen! Dat is toch heer­lijk.”

Net iets meer com­fort in een sta­ca­ra­van
Wij kie­zen voor een cam­ping dicht­bij huis omdat Robert in de zomer­va­kan­tie moei­lijk vrij kan krij­gen. Met onze sei­zoens­plaats vorig jaar op Dis­tel­loo kon­den we toch de hele zomer vakan­tie vie­ren met de kin­de­ren en hij kon gemak­ke­lijk van­uit daar naar zijn werk. Dat beviel erg goed, maar met zeve­nen in een klei­ne cara­van is toch wel behel­pen. Vrien­den van ons koch­ten een sta­ca­ra­van en dat leek ons ook wel wat. Het idee was om een oude cara­van op te knap­pen, maar uit­ein­de­lijk leek het ons net zo gemak­ke­lijk om er zelf een te bou­wen. Mijn schoon­va­der is aan­ne­mer en zelf kun­nen we ook wel wat. Nu kun­nen we het hele­maal inrich­ten zoals we wil­len. Vijf kin­der­bed­den, een twee­per­soons­bed, een keu­ken, bad­ka­mer en rui­me veran­da. Alles zit er op en aan. En door cre­a­tief te zijn met bouw­ma­te­ri­a­len en veel op Markt­plaats te ver­za­me­len blijft het ook nog best betaal­baar.

In een bruids­jurk naar de cam­ping
De sta­ca­ra­van gaat als een speer. Een paar weken na de start van de bouw staat hij al bij­na vol­le­dig. Lie­ke: “Nu zijn we nog even druk met de bouw en inrich­ting maar we fan­ta­se­ren ook al vol­op over het moment dat hij af is. Hoe we er dan alle­maal van kun­nen genie­ten. Kin­der­feest­jes bij­voor­beeld zijn hier natuur­lijk veel leu­ker (en gemak­ke­lij­ker!) en ook onze brui­loft deze zomer zal zich voor een deel hier afspe­len. Het lijkt ons leuk om hier na de cere­mo­nie met onze dag­gas­ten gezel­lig te bar­be­cue­ën en te bor­re­len. Dat past meer bij ons dan een van A tot Z gere­gis­seerd huwe­lijk. En de gas­ten kun­nen hun tent­je op het veld opzet­ten en lek­ker blij­ven sla­pen.”

 

caravan bouwen

Meer ver­ha­len van onze stam­gas­ten lees je hier.