Wij wensen je een heerlijk verblijf op Camping Distelloo!

Reser­ve­ren van bun­ga­lows en toe­ris­ti­sche kam­peer­plaat­sen bij voor­keur tele­fo­nisch. Bin­nen 10 dagen na de reser­ve­ring maak je 50% van de tota­le huur­prijs over op:

Abn Amro NL50ABNA0546576036

Ten name van Recre­a­tie­oord Dis­tel­loo te Hel­voirt, graag reser­ve­rings­num­mer of ken­merk gebrui­ken. Je ont­vangt daar­na van ons een beves­ti­ging. Res­ti­tu­tie van voor­uit­be­taal­de bedra­gen kan alleen via een annu­le­rings­ver­ze­ke­ring. Alle genoem­de prij­zen en tarie­ven zijn onder voor­be­houd van ver­ho­gin­gen door over­heids­maat­re­ge­len en inclu­sief B.T.W.

Alle ver­huur en ver­koop op ons ter­rein geschiedt uit­slui­tend vol­gens de bepa­lin­gen van het bij ons gel­den­de regle­ment, voor­ge­schre­ven door de Kam­peer­raad in over­leg met de Gemeen­te Hel­voirt, De ANWB en de Con­su­men­ten­bond.

Par­ke­ren is gra­tis, maar de auto moet na instal­la­tie op je kam­peer­plaats of bun­ga­low op de par­keer­strook gepar­keerd wor­den. Dit van­we­ge de vei­lig­heid voor spe­len­de kin­de­ren en het behoud van onze bos­pa­den. Je ont­vangt bij aan­komst een par­keer­kaart die ver­vol­gens dui­de­lijk zicht­baar ach­ter je voor­ruit geplaatst dient te wor­den.

Van­we­ge de rust, vei­lig­heid en de hygi­ë­ne zijn hon­den van zowel gas­ten als bezoe­kers op ons ter­rein niet toe­ge­staan. Ande­re huis­die­ren zijn wel­kom zo lang ze nie­mand over­last bezor­gen. Op ons ter­rein gaat de natuur voor alles, daar­voor ga je immers kam­pe­ren. Alleen zeer zach­te muziek is dan ook maar toe­ge­staan. Brom­fiet­sen met lopen­de moto­ren zijn niet toe­ge­staan.
Bezoe­kers hoe­ven niet te beta­len, maar val­len wel onder de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de betref­fen­de gas­ten.
Hon­den niet toe­ge­staan