Reserveer een seizoensplaats en vier de hele zomer vakantie

Reserveer een seizoensplaats en vier de hele zomer vakantie

De hele zomer op Dis­tel­loo blij­ven? Dat kan en steeds meer men­sen doen het! Want je reser­veert gemak­ke­lijk en voor­de­lig een sei­zoens­plaats.  Met een sei­zoens­plaats ben je ver­ze­kerd van een plek­je op de kam­peer­wei­de gedu­ren­de het hele sei­zoen; van 1 april tot eind sep­tem­ber. Gezel­lig tus­sen de men­sen met je eigen tent, cam­per of cara­van. Heb je een vrije dag en is het mooi weer? Hup, lek­ker naar de cam­ping! En natuur­lijk in het week­end en in de vakan­ties ben je van har­te wel­kom.

veld Anke

Anke uit Haaren beveelt het van har­te aan: “Wij wonen op een steen­worp afstand van de cam­ping maar genie­ten hier met onze gezin­ne­tjes opti­maal van onze vrije tijd. Thuis blijf je toch in je werk­rit­me. Je checkt nog even je mail of bent bezig met het huis­hou­den. Hier komen we lek­ker tot rust en de kin­de­ren heb­ben de tijd van hun leven. Fijn aan een sei­zoens­plaats vin­den wij dat het flexi­bel is. We komen alleen als de zon schijnt en qua kos­ten valt het reu­ze mee omdat je alleen betaalt als je er bent.”

Lees hier meer erva­rin­gen van onze bezoe­kers.

Distelloo in de startblokken: seizoensaftrap met Pasen

We kun­nen weer! De eer­ste zon­ne­stra­len van het jaar heb­ben zich al weer laten zien en het paas­week­end staat pal voor de deur. Dis­tel­loo maakt zich op voor een nieuw sei­zoen. Dat trap­pen we tra­di­tie­ge­trouw af tij­dens het paas­week­end met natuur­lijk op de zon­dag van­af 13.00 uur paas­ei­e­ren zoe­ken met de kin­de­ren van de cam­ping!

Seizoen ten einde, maar wij zitten niet stil

Seizoen ten einde, maar wij zitten niet stil

Het sei­zoen is helaas weer ten ein­de. We kij­ken terug op een gezel­li­ge, druk­ke zomer en een fijn voor- en nasei­zoen. Bedankt alle­maal daar­voor.

Stil­zit­ten, zit er voor ons ech­ter niet in. Het nodi­ge snoei­werk ligt voor ons klaar, de vel­den wor­den opnieuw inge­zaaid en we gaan star­ten met de bouw van onze nieu­we recep­tie. Deze komt direct bij de ingang van het cam­ping­ter­rein. Als het alle­maal een beet­je mee­zit, kun­nen we onze gas­ten daar vol­gend jaar al begroe­ten.

Tot vol­gend jaar!

Reserveer nu je seizoensplaats voor 2017 en ontvang 10% vroegboekkorting

Reserveer nu alvast je seizoensplaats voor volgend jaar!

Ook moei­te met afscheid nemen van dat vakan­tie­ge­voel? Reser­veer dan nu alvast je sei­zoens­plaats voor vol­gend jaar. Met een sei­zoens­plaats ben je ver­ze­kerd van een plek­je op de kam­peer­wei­de gedu­ren­de het hele sei­zoen; van 1 april tot eind sep­tem­ber. Gezel­lig tus­sen de men­sen met je eigen tent, cam­per of cara­van. Steeds meer men­sen kie­zen voor een sei­zoens­plaats en loge­ren op mooie vrije dagen, in het week­end en in de vakan­ties op de cam­ping. Lees hier hoe dat ande­ren beviel.

Wie nu een sei­zoens­plaats reser­veert voor 2017 pro­fi­teert van een een­ma­li­ge vroeg­boek­kor­ting van 10%*

*De actie geldt tot 1 janu­a­ri 2017.

De zomer is in volle gang op camping Distelloo!

De zomer in volle gang op camping Distelloo!

De zomer­va­kan­ties zijn begon­nen. En na alle regen en storm in het voor­sei­zoen heeft de zon nu ook zijn intrek geno­men op het cam­ping­ter­rein van Dis­tel­loo. Het is hier vol­op genie­ten nu. De kam­peer­wei­de is goed gevuld, het is een gezel­li­ge druk­te aan het zwem­bad en de kin­de­ren ver­ma­ken zich kos­te­lijk in de speel­tuin. Natuur­lijk is er ook alle ruim­te om even lek­ker rus­tig een boek lezen onder een boom of een wan­de­ling te maken door de prach­ti­ge omge­ving van de cam­ping. In de week van 31 juli tot en met 6 augus­tus heb­ben we een spe­ci­a­le pro­gram­ma­week van­we­ge de bouw­vak. In die week heb­ben we onder ande­re onze gezel­li­ge zomer­rom­mel­markt (31 juli) met live muziek van Har­rie van Grins­ven en band Say Keys, er is een leu­ke zes­kamp (3 augus­tus) voor kin­de­ren van­af 4 jaar en natuur­lijk wordt er weer fana­tiek mee­ge­schre­ven tij­dens de ‘beruch­te’ Dis­tel­loo-bin­go (6 augus­tus). Wees wel­kom en doe gezel­lig mee!

Bijzondere ontmoetingen tijdens Theaterfestival Boulevard

Bijzondere ontmoetingen tijdens Theaterfestival Boulevard

Van 4 tot en met 14 augus­tus staat Den Bosch in het teken van de 32ste edi­tie van The­a­ter­fes­ti­val Bou­le­vard. Een zomers 11-daags fes­ti­val vol the­a­ter, dans, muziek, per­for­man­ce, klein­kunst, straat­the­a­ter en beel­den­de kunst. Tij­dens The­a­ter­fes­ti­val Bou­le­vard mag cam­ping Dis­tel­loo vaak bezoe­kers en deel­ne­mers aan het fes­ti­val ont­van­gen. En dat levert bij­zon­de­re tafe­re­len op. Deze dagen staan garant voor gedenk­waar­di­ge ont­moe­tin­gen en niet zel­den ont­staan spon­ta­ne optre­dens en samen­spel hier op de cam­ping. Een mooi moment dus voor een bezoek­je aan Dis­tel­loo.

Tip: Efteling of Beekse Bergen bij bijzonder kamperen

Uittip: combineer bezoek Efteling of Beekse Bergen met bijzonder kamperen

Cam­ping Dis­tel­loo ligt op steen­worp afstand van ver­schil­len­de mooie attrac­tie­par­ken. Denk aan de Efte­ling in Kaats­heu­vel of de Beek­se Ber­gen in Hil­va­ren­beek. Wat is er dan leu­ker dan een dag­je of meer­de­re dagen uit te com­bi­ne­ren met bij­zon­der kam­pe­ren in onze pipo­wa­gen, blok­hut of de nieu­we Coco Sweet? Deze kun je al reser­ve­ren van­af 1 dag, maar je kunt er natuur­lijk ook een gezel­lig lang week­end van maken. Laat het ons weten als u naar de Efte­ling of Beek­se Ber­gen wil dan prin­ten wij voor u alvast kaar­ten. Dat scheelt weer in de rij staan.

Distelloo Rommelmarkt

Distelloo Rommelmarkt

Altijd gezel­lig. Een zoe­te inval. Sinds jaar en dag orga­ni­se­ren we in de zomer een rom­mel­markt met en voor onze gas­ten. Ieder­een die spul­le­tjes over heeft om te ver­ko­pen of op zoek is naar nieu­we aan­win­sten is wel­kom op zon­dag 31 juli van­af 11.00 – 15.00 uur. Wij zor­gen voor live muziek, enter­tain­ment en natuur­lijk voor super­lek­ke­re ham­bur­gers!

Pinksterzondag met Harrie van Grinsven en band Say Keys

Pinksterzondag met Harrie van Grinsven en band Say Keys

Tij­dens het pink­ster­week­end is het niet alleen genie­ten van muziek bij Jazz in Duke­to­wn in Den Bosch. Ook op cam­ping Dis­tel­loo orga­ni­se­ren we een leu­ke avond met muziek en enter­tain­ment. Op zon­dag 15 mei van­af 21.00 uur staat de Ber­li­cum­se zan­ger Har­rie van Grins­ven met zijn band Say Keys in het Dis­tel­loo-café. Deze 3‑koppige cover­band speelt alles op aan­vraag en neemt ons mee in een acht­baan door vele gen­res uit alle decen­nia.

Goed idee: bijzonder kamperen in de Coco Sweet

Goed idee: bijzonder kamperen in de Coco Sweet

Met het zon­ne­tje dat zich weer laat zien, krij­gen wij weer zin om te kam­pe­ren! Dit sei­zoen kan dat voor het eerst in onze nieuw­ste aan­winst en opmer­ke­lij­ke ver­schij­ning: de Fran­se Coco Sweet. Een modern en ruim 4‑persoons ver­blijf gemaakt van kokos­noot­hout en can­vas. Een luxe tent met het com­fort van een bun­ga­low. De Coco Sweet heeft twee slaap­ca­bi­nesmet com­for­ta­be­le bed­den inclu­sief bed­den­goed, een gezel­li­ge zit­hoek en kit­che­net­te voor­zien van een koel­kast, gas­for­nuis, kook- en eet­ge­rei en een Nes­pres­so-appa­raat. Instap­klaar dus voor een onbe­zorg­de vakan­tie. En natuur­lijk staan ook onze Pipo-wagen, blok­hut en ande­re kam­peer­fa­ci­li­tei­ten dit sei­zoen weer voor je klaar!