Pinksteren met Harrie

Pinksteren met Harrie

Goe­de live muziek, een lek­ker sfeer­tje en vol­op ruim­te voor ver­zoek­num­mer­tjes. Met Pink­ste­ren, op zater­dag 19 mei van­af 21.00 uur, zorgt Har­rie van Grins­ven met zijn cover­band Say Keys weer voor een gezel­lig feest­je in en rond­om de kan­ti­ne. Zorg dat je erbij bent, met een sta­pel vilt­jes in de aan­slag!

Geboren te Distelloo’: onze prachtige dochter Leentje

Geboren te Distelloo’: onze prachtige dochter Leentje

Het nieu­we sei­zoen kan voor ons niet beter begin­nen! Op 14 april 2018 om 7.03 uur, bij het ont­wa­ken van de cam­ping, werd Leen­tje Eli­sa­beth Sop­hie Jan­sen gebo­ren. Doch­ter van Nick Jan­sen, Jos­je van den Berk en zus­je van Nic­ky. Een voor ons bij­zon­der detail: ze is daar­mee het eer­ste kind­je dat gebo­ren is op de cam­ping.

Oergezellige welkomstborrel eerste van nieuwe traditie

Oergezellige welkomstborrel eerste van nieuwe traditie

Het paas­week­end is op Dis­tel­loo tra­di­tie­ge­trouw de ope­ning van het nieu­we kam­peer­sei­zoen. Zoals ieder jaar maak­ten we er een gezel­lig week­end van met de jaar­lijk­se zoek­tocht naar paas­ei­e­ren als cha­o­tisch hoog­te­punt voor de kin­de­ren van de cam­ping. Dit jaar wil­den we ech­ter ook het glas hef­fen met onze gas­ten op een mooi sei­zoen tij­dens de aller­eer­ste Dis­tel­loo-wel­komst­bor­rel. Wat ons betreft zo geslaagd dat hier­mee een nieu­we tra­di­tie gebo­ren is.

Najaarsaanbieding: zoek de rust op in september

Najaarsaanbieding: zoek de rust op in september

Blijf de hele maand sep­tem­ber voor slechts 250 euro

of ont­vang 15% kor­ting op een kor­ter ver­blijf

algemeen90
Nog even nage­nie­ten van de najaars­zon. Lek­ker bui­ten zijn in de bos­rij­ke omge­ving van Dis­tel­loo. En dat als de school­va­kan­ties voor­bij zijn en het groot­ste deel van de bezoe­kers de cam­ping alweer ver­la­ten heeft. Dat kan! Cam­ping Dis­tel­loo zet dit nasei­zoen de deu­ren wagen­wijd open voor men­sen die nog geen afscheid kun­nen (en hoe­ven) nemen van het kam­peer­sei­zoen en wil­len nage­nie­ten van de nazo­mer.

Aan­bie­ding nasei­zoen
Dit jaar heb­ben we een najaars­aan­bie­ding waar­mee u pro­fi­teert van een super­scherp najaars­ta­rief. U ver­blijft de hele maand sep­tem­ber voor slechts 250 euro op ons kam­peer­ter­rein of ont­vangt 15% kor­ting op de prijs per per­soon per nacht voor een kor­ter ver­blijf. Exclu­sief toe­ris­ten­be­las­ting.

Geniet van eve­ne­men­ten in sep­tem­ber
In sep­tem­ber zijn er nog tal van leu­ke eve­ne­men­ten die plaats­vin­den in de regio. Laat u lek­ker culi­nair ver­wen­nen tij­dens Bour­gon­disch ’s‑Hertogenbosch (7 – 10 sep­tem­ber) of Til­burg Culi­nair (21 tot en met 24 sep­tem­ber), bezoek bij­zon­der Bra­bants erf­goed tij­dens Open Monu­men­ten­dag (9–10 sep­tem­ber) of duik in de wereld van de ple­zier­vaart tij­dens Mari­tiem ’s‑Hertogenbosch (15–17 sep­tem­ber). Kort­om: op de cam­ping mag dan lek­ker rus­tig zijn, u hoeft zich geen moment te ver­ve­len.

Lijkt het u fijn om in de maand sep­tem­ber 2017 nog een tijd­je bij ons te blij­ven? Neem dan con­tact op voor meer infor­ma­tie en de voor­waar­den. Dat kan via camping@distelloo.nl of 0411- 642154. U kunt gebruik­ma­ken van deze actie tot 15 sep­tem­ber 2017.

 

Altijd gezellig: de Distelloo zomerrommelmarkt en kantinebingo

Altijd gezellig: de Distelloo zomerrommelmarkt en kantinebingo

French COLLECTION

Altijd gezel­lig. Een zoe­te inval. Sinds jaar en dag orga­ni­se­ren we in de zomer een rom­mel­markt met en voor onze gas­ten. Ieder­een die spul­le­tjes over heeft om te ver­ko­pen of op zoek is naar nieu­we aan­win­sten is wel­kom. Deze keer vindt de zomer­rom­mel­markt plaats op zon­dag 30 juli 2017 van 11.00 – 15.00 uur. Naast de rom­mel­markt is er live muziek en sing along met onze ‘huis­mu­zi­kant’ Har­rie van Grins­ven. We maken er een gezel­li­ge dag van!

Naast de zomer­rom­mel­markt is er op vrij­dag 4 augus­tus om 20.30 uur de befaam­de (of moe­ten we zeg­gen beruch­te 😉 kan­ti­ne­bin­go voor vol­was­se­nen met mooie prij­zen!


 

 

 

Ouderwets gezellig: familievakantie in een bungalow

Ouderwets gezellig: familievakantie in een bungalow

Al zo’n 20 jaar zijn ze graag geziene gasten op Camping Distelloo: de familie Langeveld uit Den Haag. Ouders Len en Charles hebben een vaste plek en ook hun zoon Arold is vaak te vinden in zijn ‘keet’. Die gezelligheid, de mooie herinneringen en het feit dat haar kinderen nog steeds met veel plezier meegaan, maakt dat hun dochter Heleen ook met regelmaat terugkeert naar ‘hun familiebos’ in Helvoirt. Al jaren huurt ze in de meivakantie samen met een bevriend gezin de 8‑persoons bungalow. Degene die vrij is, geniet er van de rust. Degene die moet werken of huiswerk heeft doet dat vanuit daar.

We zijn eigen­lijk de zigeu­ner­fa­mi­lie van Dis­tel­loo”, ver­telt ze lachend. “Mijn ouders komen hier al jaren. En van ‘naar opa en oma op de cam­ping’ werd het van­zelf onze eigen plek.” Hel­een – een vro­lij­ke, vlot­te ver­schij­ning – geniet zicht­baar van haar ver­blijf en de rust op de cam­ping. Zeker van­daag, want al haar ‘huis­ge­no­ten’ – man Bas, kin­de­ren Lena (15), Rieks (13) en Char­lot­te (7) en het bevrien­de gezin – zijn een dag­je naar de Efte­ling. We zijn met twee gezin­nen maar vaak met meer. De hele week dat we hier zijn, is het een zoe­te inval. Vriend­jes en vrien­din­ne­tjes van mijn kin­de­ren komen langs en blij­ven een nacht­je loge­ren, vrien­den komen een dag­je over. Gis­te­ren zaten we hier gezel­lig met 20 man te bar­be­cu­en in de bun­ga­low­tuin.”

Geen stad­se spel­re­gels en pube­ris­sues
Waar­om na al die jaren nog steeds naar Dis­tel­loo? “We over­we­gen wel eens om ergens anders heen te gaan. Een luxer park waar meer acti­vi­tei­ten zijn voor de kin­de­ren. Maar als ik het mijn kin­de­ren vraag, gaan ze het liefst hier­heen. Ze tel­len let­ter­lijk de nach­ten tot­dat we weer gaan. Dat is gezien hun leef­tijd toch wel heel bij­zon­der. Er is wei­nig, dat is het mooie van Dis­tel­loo. Kin­de­ren van alle leef­tij­den zoe­ken elkaar op en ver­ma­ken zich samen. Zelfs als je 15 bent sta je dan opeens op het spring­kus­sen of speel je ver­stop­per­tje in plaats van rond te han­gen in een game room of wifi-ruim­te. Er zijn geen ‘stad­se spel­re­gels’, geen pube­ris­sues. Je kunt alleen lek­ker bui­ten zijn en vies wor­den. Zo ver­ruk­ke­lijk ouder­wets. De kin­de­ren stap­pen ’s och­tends op hun fiets en gaan naar het veld. We zien ze pas weer als ze hon­ger heb­ben. Heer­lijk toch!”

IMG_8495
 Meer ver­ha­len van onze stam­gas­ten lees je hier.

Zelf bouwen: een tweede huisje vlakbij huis

Zelf bouwen: een tweede huisje vlakbij huis

Kam­pe­ren is ‘hot’. En nee, dan heb­ben we het op Dis­tel­loo natuur­lijk niet over glam­ping of ande­re luxe kam­peer­trend. Wij ver­wel­ko­men de laat­ste jaren steeds meer jon­ge gezin­nen op de cam­ping die kie­zen voor een vas­te plek om vakan­tie te vie­ren. Voor een sei­zoens­plaats of zelfs een vas­te sta­ca­ra­van­plek waar ze hele­maal hun eigen plek van maken. Baas boven baas is er natuur­lijk altijd. Lie­ke en Robert uit Waal­wijk pak­ken het groots aan: zij bou­wen een com­pleet nieu­we sta­ca­ra­van, een sfeer­vol twee­de huis­je vlak­bij huis voor hen en hun vijf kin­de­ren: Meis, Dijk, Kee­s­je en de klei­ne twee­ling Beer en Maas.

Kam­pe­ren is niet nieuw voor deze fami­lie. “We hou­den van die vibe van kam­pe­ren”, ver­telt Lie­ke enthou­si­ast, ter­wijl ze met een schuin oog de klein­tjes in de gaten houdt die bui­ten met elek­tri­sche schroe­ven­draai­ers en hou­ten plan­ken in de weer zijn om te ‘hel­pen’ op de bouw­plaats. “Even ont­snap­pen aan de druk­te van alle­dag, lek­ker met elkaar, geen was­ma­chi­ne die piept, nie­mand die aan de deur staat. Op de cam­ping heb je veel meer tijd voor de kin­de­ren – gezel­lig spe­len op het veld -, voor elkaar – goe­de gesprek­ken bij het kamp­vuur – en heb je zelfs nog tijd over om een boek te lezen! Dat is toch heer­lijk.”

Net iets meer com­fort in een sta­ca­ra­van
Wij kie­zen voor een cam­ping dicht­bij huis omdat Robert in de zomer­va­kan­tie moei­lijk vrij kan krij­gen. Met onze sei­zoens­plaats vorig jaar op Dis­tel­loo kon­den we toch de hele zomer vakan­tie vie­ren met de kin­de­ren en hij kon gemak­ke­lijk van­uit daar naar zijn werk. Dat beviel erg goed, maar met zeve­nen in een klei­ne cara­van is toch wel behel­pen. Vrien­den van ons koch­ten een sta­ca­ra­van en dat leek ons ook wel wat. Het idee was om een oude cara­van op te knap­pen, maar uit­ein­de­lijk leek het ons net zo gemak­ke­lijk om er zelf een te bou­wen. Mijn schoon­va­der is aan­ne­mer en zelf kun­nen we ook wel wat. Nu kun­nen we het hele­maal inrich­ten zoals we wil­len. Vijf kin­der­bed­den, een twee­per­soons­bed, een keu­ken, bad­ka­mer en rui­me veran­da. Alles zit er op en aan. En door cre­a­tief te zijn met bouw­ma­te­ri­a­len en veel op Markt­plaats te ver­za­me­len blijft het ook nog best betaal­baar.

In een bruids­jurk naar de cam­ping
De sta­ca­ra­van gaat als een speer. Een paar weken na de start van de bouw staat hij al bij­na vol­le­dig. Lie­ke: “Nu zijn we nog even druk met de bouw en inrich­ting maar we fan­ta­se­ren ook al vol­op over het moment dat hij af is. Hoe we er dan alle­maal van kun­nen genie­ten. Kin­der­feest­jes bij­voor­beeld zijn hier natuur­lijk veel leu­ker (en gemak­ke­lij­ker!) en ook onze brui­loft deze zomer zal zich voor een deel hier afspe­len. Het lijkt ons leuk om hier na de cere­mo­nie met onze dag­gas­ten gezel­lig te bar­be­cue­ën en te bor­re­len. Dat past meer bij ons dan een van A tot Z gere­gis­seerd huwe­lijk. En de gas­ten kun­nen hun tent­je op het veld opzet­ten en lek­ker blij­ven sla­pen.”

 

caravan bouwen

Meer ver­ha­len van onze stam­gas­ten lees je hier.

Een kindvriendelijke camping? Jazeker!

Een kindvriendelijke camping? Jazeker!

Als je met het hele gezin naar de cam­ping gaat, is het altijd een beet­je zoe­ken naar een goe­de balans tus­sen wat de kin­de­ren leuk vin­den en wat voor de ouders leuk is. Kies je voor een gro­te cam­ping met een ener­giek ani­ma­tie­team voor de kids of lie­ver een wat min­der gea­ni­meer­de cam­ping waar je zelf ook nog aan wat rust toe­komt? Veel men­sen vra­gen ons bij boe­king: is Dis­tel­loo een kind­vrien­de­lij­ke cam­ping? ‘Jaze­ker!’

Cam­ping Dis­tel­loo is een groe­ne cam­ping. Zon­der uit­ge­breid rand­pro­gram­ma voor kin­de­ren maar met veel ruim­te en moge­lijk­he­den voor kin­de­ren om te spe­len. Er zijn ver­schil­len­de speel­vel­den, een speel­tuin, een zand­bak, een tram­po­li­ne, spring­kus­sen en voet­bal­court en een bui­ten­zwem­bad. Mis­schien nog het belang­rijk­ste: de cam­ping is auto­vrij dus kin­de­ren kun­nen hier onbe­zorgd en vei­lig spe­len. Ook in de nabije omge­ving is er van alles te doen voor jong en oud: ga lek­ker naar het pan­nen­koe­ken­huis of de mane­ge, breng een bezoek­je aan de asper­ge­boer­de­rij of ga een dag­je naar de Efte­ling en de Beek­se Ber­gen.

Erva­rin­gen van onze gas­ten:

spelen

Onze ‘stam­gas­ten’ Eef­je, Car­lo, Arjan en Lili­an genie­ten hier altijd vol­op met hun klei­ne kin­de­ren Dax en Storm: “We kozen heel bewust voor een groe­ne cam­ping. Steen­tjes zoe­ken, eek­hoorn­tjes tel­len, vis­sen in het kanaal. Onze kin­de­ren ver­ma­ken zich hier altijd. Zon­der tele­vi­sie en zelfs de iPad hoeft niet meer mee. Daar heb­ben ze hier toch geen tijd voor.”

 

 

Franka-en-Peter 500

Ook de wat oude­re mei­den van Dick uit Zoe­ter­meer komen nog met veel ple­zier mee: “Onze mei­den ver­ma­ken zich altijd goed. Ze gaan naar de mane­ge, pick­nic­ken met hun vrien­din­nen bij het zwem­bad en kun­nen op de fiets naar de Efte­ling.”

Voor meer erva­rin­gen van onze gas­ten: ver­ha­len.

Een schitterende, nieuwe ontvangst

Een schitterende, nieuwe ontvangst

We heb­ben hard gewerkt de afge­lo­pen win­ter­maan­den. Aan het begin van de cam­ping is een com­pleet nieu­we recep­tie ver­re­zen. Nu wor­den bezoe­kers voort­aan direct bij het oprij­den van het kam­peer­ter­rein ont­van­gen. De nieu­we recep­tie is van hout en past fraai in het bos­rij­ke land­schap van de cam­ping.

Niet alleen de recep­tie is nieuw, ook de ont­vangst is een beet­je anders. Naast de recep­tie is afge­lo­pen win­ter ook een woning gebouwd waar Nick, Jos­je en klei­ne Nic­ky hun intrek heb­ben geno­men. Nu zij offi­ci­eel op de cam­ping woont, vond Jos­je het een mooi moment om zich meer aan de cam­ping te ver­bin­den. Naast admi­ni­stra­tie­ve zaken zal zij ook de recep­tie bevrou­wen. Een gezicht dus die je vaker terug gaat zien. Ze stelt zich kort voor:

receptieJosje receptie

Josje van den Berk

Ik ben van ori­gi­ne docent. Ruim 10 jaar lang gaf ik les in film, foto­gra­fie, the­a­ter en ani­ma­tie maar ik ben daar even gele­den mee gestopt. Meer op de cam­ping wer­ken, was een logi­sche vol­gen­de stap. Zeker nu ik hier echt woon. Het werk zo dicht­bij huis geeft veel vrij­heid en ik vind het heer­lijk om full time op de cam­ping te zijn.”

Wie had dat gedacht toen ik hier voor het eerst kwam! Ik was toen 12 of 13 jaar en was lie­ver in de stad dan op de cam­ping. Toen ik wat ouder werd, was de afwis­se­ling van het leven in de stad en natuur juist weer heel fijn en zocht ik met veel ple­zier de rust en gemoe­de­lijk­heid van Dis­tel­loo op. Toen leer­de ik ook Nick ken­nen of beter gezegd; sprong de vonk over. Van de rust, fij­ne sfeer en gezel­lig­heid kan ik nog steeds erg genie­ten. En dat ik hier nu mag wonen op zo’n mooie, groe­ne plek is echt een voor­recht.”

Pinksterweekend bol van de live muziek

Pinksterweekend bol van de live muziek

Het pink­ster­week­end is ook dit jaar weer muzi­kaal gezel­lig bij Dis­tel­loo. Sowie­so staat het h12615299_936324933081668_1283637271395542840_oele week­end in nabij­ge­le­gen ’s‑Hertogenbosch in het teken van jazz tij­dens Jazz in Duke­to­wn 2017.

Daar vin­den ver­spreid over meer­de­re podia in het cen­trum optre­dens plaats van een keur aan Neder­land­se en inter­na­ti­o­na­le jazz-arties­ten.

Wie een beet­je op tijd terug is op de cam­ping kan daar op zater­dag 3 juni nog even nage­nie­ten van live muziek van onze ‘huis­mu­zi­kant’ Har­rie van Grins­ven met zijn band Say Keys. Hij speelt van­af 21.00 uur in het Dis­tel­loo-café.