Een schitterende, nieuwe ontvangst

We heb­ben hard gewerkt de afge­lo­pen win­ter­maan­den. Aan het begin van de cam­ping is een com­pleet nieu­we recep­tie ver­re­zen. Nu wor­den bezoe­kers voort­aan direct bij het oprij­den van het kam­peer­ter­rein ont­van­gen. De nieu­we recep­tie is van hout en past fraai in het bos­rij­ke land­schap van de cam­ping.

Niet alleen de recep­tie is nieuw, ook de ont­vangst is een beet­je anders. Naast de recep­tie is afge­lo­pen win­ter ook een woning gebouwd waar Nick, Jos­je en klei­ne Nic­ky hun intrek heb­ben geno­men. Nu zij offi­ci­eel op de cam­ping woont, vond Jos­je het een mooi moment om zich meer aan de cam­ping te ver­bin­den. Naast admi­ni­stra­tie­ve zaken zal zij ook de recep­tie bevrou­wen. Een gezicht dus die je vaker terug gaat zien. Ze stelt zich kort voor:

receptieJosje receptie

Josje van den Berk

Ik ben van ori­gi­ne docent. Ruim 10 jaar lang gaf ik les in film, foto­gra­fie, the­a­ter en ani­ma­tie maar ik ben daar even gele­den mee gestopt. Meer op de cam­ping wer­ken, was een logi­sche vol­gen­de stap. Zeker nu ik hier echt woon. Het werk zo dicht­bij huis geeft veel vrij­heid en ik vind het heer­lijk om full time op de cam­ping te zijn.”

Wie had dat gedacht toen ik hier voor het eerst kwam! Ik was toen 12 of 13 jaar en was lie­ver in de stad dan op de cam­ping. Toen ik wat ouder werd, was de afwis­se­ling van het leven in de stad en natuur juist weer heel fijn en zocht ik met veel ple­zier de rust en gemoe­de­lijk­heid van Dis­tel­loo op. Toen leer­de ik ook Nick ken­nen of beter gezegd; sprong de vonk over. Van de rust, fij­ne sfeer en gezel­lig­heid kan ik nog steeds erg genie­ten. En dat ik hier nu mag wonen op zo’n mooie, groe­ne plek is echt een voor­recht.”