Een kindvriendelijke camping? Jazeker!

Als je met het hele gezin naar de cam­ping gaat, is het altijd een beet­je zoe­ken naar een goe­de balans tus­sen wat de kin­de­ren leuk vin­den en wat voor de ouders leuk is. Kies je voor een gro­te cam­ping met een ener­giek ani­ma­tie­team voor de kids of lie­ver een wat min­der gea­ni­meer­de cam­ping waar je zelf ook nog aan wat rust toe­komt? Veel men­sen vra­gen ons bij boe­king: is Dis­tel­loo een kind­vrien­de­lij­ke cam­ping? ‘Jaze­ker!’

Cam­ping Dis­tel­loo is een groe­ne cam­ping. Zon­der uit­ge­breid rand­pro­gram­ma voor kin­de­ren maar met veel ruim­te en moge­lijk­he­den voor kin­de­ren om te spe­len. Er zijn ver­schil­len­de speel­vel­den, een speel­tuin, een zand­bak, een tram­po­li­ne, spring­kus­sen en voet­bal­court en een bui­ten­zwem­bad. Mis­schien nog het belang­rijk­ste: de cam­ping is auto­vrij dus kin­de­ren kun­nen hier onbe­zorgd en vei­lig spe­len. Ook in de nabije omge­ving is er van alles te doen voor jong en oud: ga lek­ker naar het pan­nen­koe­ken­huis of de mane­ge, breng een bezoek­je aan de asper­ge­boer­de­rij of ga een dag­je naar de Efte­ling en de Beek­se Ber­gen.

Erva­rin­gen van onze gas­ten:

spelen

Onze ‘stam­gas­ten’ Eef­je, Car­lo, Arjan en Lili­an genie­ten hier altijd vol­op met hun klei­ne kin­de­ren Dax en Storm: “We kozen heel bewust voor een groe­ne cam­ping. Steen­tjes zoe­ken, eek­hoorn­tjes tel­len, vis­sen in het kanaal. Onze kin­de­ren ver­ma­ken zich hier altijd. Zon­der tele­vi­sie en zelfs de iPad hoeft niet meer mee. Daar heb­ben ze hier toch geen tijd voor.”

 

 

Franka-en-Peter 500

Ook de wat oude­re mei­den van Dick uit Zoe­ter­meer komen nog met veel ple­zier mee: “Onze mei­den ver­ma­ken zich altijd goed. Ze gaan naar de mane­ge, pick­nic­ken met hun vrien­din­nen bij het zwem­bad en kun­nen op de fiets naar de Efte­ling.”

Voor meer erva­rin­gen van onze gas­ten: ver­ha­len.