Pinksteren met Harrie

Pinksteren met Harrie

Goe­de live muziek, een lek­ker sfeer­tje en vol­op ruim­te voor ver­zoek­num­mer­tjes. Met Pink­ste­ren, op zater­dag 19 mei van­af 21.00 uur, zorgt Har­rie van Grins­ven met zijn cover­band Say Keys weer voor een gezel­lig feest­je in en rond­om de kan­ti­ne. Zorg dat je erbij bent, met een sta­pel vilt­jes in de aan­slag!

Oergezellige welkomstborrel eerste van nieuwe traditie

Oergezellige welkomstborrel eerste van nieuwe traditie

Het paas­week­end is op Dis­tel­loo tra­di­tie­ge­trouw de ope­ning van het nieu­we kam­peer­sei­zoen. Zoals ieder jaar maak­ten we er een gezel­lig week­end van met de jaar­lijk­se zoek­tocht naar paas­ei­e­ren als cha­o­tisch hoog­te­punt voor de kin­de­ren van de cam­ping. Dit jaar wil­den we ech­ter ook het glas hef­fen met onze gas­ten op een mooi sei­zoen tij­dens de aller­eer­ste Dis­tel­loo-wel­komst­bor­rel. Wat ons betreft zo geslaagd dat hier­mee een nieu­we tra­di­tie gebo­ren is.

Najaarsaanbieding: zoek de rust op in september

Najaarsaanbieding: zoek de rust op in september

Blijf de hele maand sep­tem­ber voor slechts 250 euro

of ont­vang 15% kor­ting op een kor­ter ver­blijf

algemeen90
Nog even nage­nie­ten van de najaars­zon. Lek­ker bui­ten zijn in de bos­rij­ke omge­ving van Dis­tel­loo. En dat als de school­va­kan­ties voor­bij zijn en het groot­ste deel van de bezoe­kers de cam­ping alweer ver­la­ten heeft. Dat kan! Cam­ping Dis­tel­loo zet dit nasei­zoen de deu­ren wagen­wijd open voor men­sen die nog geen afscheid kun­nen (en hoe­ven) nemen van het kam­peer­sei­zoen en wil­len nage­nie­ten van de nazo­mer.

Aan­bie­ding nasei­zoen
Dit jaar heb­ben we een najaars­aan­bie­ding waar­mee u pro­fi­teert van een super­scherp najaars­ta­rief. U ver­blijft de hele maand sep­tem­ber voor slechts 250 euro op ons kam­peer­ter­rein of ont­vangt 15% kor­ting op de prijs per per­soon per nacht voor een kor­ter ver­blijf. Exclu­sief toe­ris­ten­be­las­ting.

Geniet van eve­ne­men­ten in sep­tem­ber
In sep­tem­ber zijn er nog tal van leu­ke eve­ne­men­ten die plaats­vin­den in de regio. Laat u lek­ker culi­nair ver­wen­nen tij­dens Bour­gon­disch ’s‑Hertogenbosch (7 – 10 sep­tem­ber) of Til­burg Culi­nair (21 tot en met 24 sep­tem­ber), bezoek bij­zon­der Bra­bants erf­goed tij­dens Open Monu­men­ten­dag (9–10 sep­tem­ber) of duik in de wereld van de ple­zier­vaart tij­dens Mari­tiem ’s‑Hertogenbosch (15–17 sep­tem­ber). Kort­om: op de cam­ping mag dan lek­ker rus­tig zijn, u hoeft zich geen moment te ver­ve­len.

Lijkt het u fijn om in de maand sep­tem­ber 2017 nog een tijd­je bij ons te blij­ven? Neem dan con­tact op voor meer infor­ma­tie en de voor­waar­den. Dat kan via camping@distelloo.nl of 0411- 642154. U kunt gebruik­ma­ken van deze actie tot 15 sep­tem­ber 2017.

 

Altijd gezellig: de Distelloo zomerrommelmarkt en kantinebingo

Altijd gezellig: de Distelloo zomerrommelmarkt en kantinebingo

French COLLECTION

Altijd gezel­lig. Een zoe­te inval. Sinds jaar en dag orga­ni­se­ren we in de zomer een rom­mel­markt met en voor onze gas­ten. Ieder­een die spul­le­tjes over heeft om te ver­ko­pen of op zoek is naar nieu­we aan­win­sten is wel­kom. Deze keer vindt de zomer­rom­mel­markt plaats op zon­dag 30 juli 2017 van 11.00 – 15.00 uur. Naast de rom­mel­markt is er live muziek en sing along met onze ‘huis­mu­zi­kant’ Har­rie van Grins­ven. We maken er een gezel­li­ge dag van!

Naast de zomer­rom­mel­markt is er op vrij­dag 4 augus­tus om 20.30 uur de befaam­de (of moe­ten we zeg­gen beruch­te 😉 kan­ti­ne­bin­go voor vol­was­se­nen met mooie prij­zen!


 

 

 

Pinksterweekend bol van de live muziek

Pinksterweekend bol van de live muziek

Het pink­ster­week­end is ook dit jaar weer muzi­kaal gezel­lig bij Dis­tel­loo. Sowie­so staat het h12615299_936324933081668_1283637271395542840_oele week­end in nabij­ge­le­gen ’s‑Hertogenbosch in het teken van jazz tij­dens Jazz in Duke­to­wn 2017.

Daar vin­den ver­spreid over meer­de­re podia in het cen­trum optre­dens plaats van een keur aan Neder­land­se en inter­na­ti­o­na­le jazz-arties­ten.

Wie een beet­je op tijd terug is op de cam­ping kan daar op zater­dag 3 juni nog even nage­nie­ten van live muziek van onze ‘huis­mu­zi­kant’ Har­rie van Grins­ven met zijn band Say Keys. Hij speelt van­af 21.00 uur in het Dis­tel­loo-café.

Distelloo in de startblokken: seizoensaftrap met Pasen

We kun­nen weer! De eer­ste zon­ne­stra­len van het jaar heb­ben zich al weer laten zien en het paas­week­end staat pal voor de deur. Dis­tel­loo maakt zich op voor een nieuw sei­zoen. Dat trap­pen we tra­di­tie­ge­trouw af tij­dens het paas­week­end met natuur­lijk op de zon­dag van­af 13.00 uur paas­ei­e­ren zoe­ken met de kin­de­ren van de cam­ping!

Bijzondere ontmoetingen tijdens Theaterfestival Boulevard

Bijzondere ontmoetingen tijdens Theaterfestival Boulevard

Van 4 tot en met 14 augus­tus staat Den Bosch in het teken van de 32ste edi­tie van The­a­ter­fes­ti­val Bou­le­vard. Een zomers 11-daags fes­ti­val vol the­a­ter, dans, muziek, per­for­man­ce, klein­kunst, straat­the­a­ter en beel­den­de kunst. Tij­dens The­a­ter­fes­ti­val Bou­le­vard mag cam­ping Dis­tel­loo vaak bezoe­kers en deel­ne­mers aan het fes­ti­val ont­van­gen. En dat levert bij­zon­de­re tafe­re­len op. Deze dagen staan garant voor gedenk­waar­di­ge ont­moe­tin­gen en niet zel­den ont­staan spon­ta­ne optre­dens en samen­spel hier op de cam­ping. Een mooi moment dus voor een bezoek­je aan Dis­tel­loo.

Tip: Efteling of Beekse Bergen bij bijzonder kamperen

Uittip: combineer bezoek Efteling of Beekse Bergen met bijzonder kamperen

Cam­ping Dis­tel­loo ligt op steen­worp afstand van ver­schil­len­de mooie attrac­tie­par­ken. Denk aan de Efte­ling in Kaats­heu­vel of de Beek­se Ber­gen in Hil­va­ren­beek. Wat is er dan leu­ker dan een dag­je of meer­de­re dagen uit te com­bi­ne­ren met bij­zon­der kam­pe­ren in onze pipo­wa­gen, blok­hut of de nieu­we Coco Sweet? Deze kun je al reser­ve­ren van­af 1 dag, maar je kunt er natuur­lijk ook een gezel­lig lang week­end van maken. Laat het ons weten als u naar de Efte­ling of Beek­se Ber­gen wil dan prin­ten wij voor u alvast kaar­ten. Dat scheelt weer in de rij staan.

Distelloo Rommelmarkt

Distelloo Rommelmarkt

Altijd gezel­lig. Een zoe­te inval. Sinds jaar en dag orga­ni­se­ren we in de zomer een rom­mel­markt met en voor onze gas­ten. Ieder­een die spul­le­tjes over heeft om te ver­ko­pen of op zoek is naar nieu­we aan­win­sten is wel­kom op zon­dag 31 juli van­af 11.00 – 15.00 uur. Wij zor­gen voor live muziek, enter­tain­ment en natuur­lijk voor super­lek­ke­re ham­bur­gers!

Pinksterzondag met Harrie van Grinsven en band Say Keys

Pinksterzondag met Harrie van Grinsven en band Say Keys

Tij­dens het pink­ster­week­end is het niet alleen genie­ten van muziek bij Jazz in Duke­to­wn in Den Bosch. Ook op cam­ping Dis­tel­loo orga­ni­se­ren we een leu­ke avond met muziek en enter­tain­ment. Op zon­dag 15 mei van­af 21.00 uur staat de Ber­li­cum­se zan­ger Har­rie van Grins­ven met zijn band Say Keys in het Dis­tel­loo-café. Deze 3‑koppige cover­band speelt alles op aan­vraag en neemt ons mee in een acht­baan door vele gen­res uit alle decen­nia.